ศูนย์กลางการให้บริการด้านการข่าวและการประชาสัมพันธ์

เพื่อสื่อสารนโยบาย โครงการ และกิจกรรม โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง สอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับศูนย์สื่อสารองค์กร

บริการของเรา

สื่อสิ่งพิมพ์

CU Around จุฬาสัมพันธ์, วารสารรอบรั้วจามจุรี

สื่อนอกสถานที่

Poster Frame, ป้าย Cover Way, ป้าย LED, อุโมงค์ลอดถนนพญาไท

สื่อออนไลน์

เว็บไซต์จุฬาฯ, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Line@, E-newsletter, SMS

สื่อสนับสนุน

ของที่ระลึก, เอกสารแนะนำจุฬาฯ, การให้ยืมพระเกี้ยว (จำลอง), ปฏิทิน ส.ค.ส. และไดอารี่

งานบริการสนับสนุน

การติดต่อ การนัดหมายสื่อมวลชน, การจัดแถลงข่าว / เสวนา, การให้บริการถ่ายภาพ, การจัดทำนามบัตร, การเผยแพร่ข่าวแก่สื่อมวลชน

ขอรับบริการ

คำแนะนำเกี่ยวกับบริการ